با آزادی های آزادی، ترافیک تنها با یک راهرو عبور می کند

  بارگذاری پوشه ها ...

  تاریخ / ساعت
  تاریخ (ها) - 16 / 03 / 2019 - 16 / 08 / 2019
  7: 00 - 20: 00

  محل
  اکثر آزادی ها

  Kategorije


  هنگام انجام تعمیرات به پیاده رو، حصارهای حفاظتی، عروسی ها و ارسال ها در پل آزادی از سبت 16. 03. 2019. سال از 07,00 ساعت تا جمعه 16. 08. 2019. سال به 20,00 ساعت، بخشی از جاده را اشغال خواهد کرد، و ترافیک در بخش آزاد باقی مانده. در طول آثار، عابر پیاده و دوچرخه سواران در فضای کاری غیر فعال خواهند شد.

  در طی کارهای فوق، ترافیک طبق مقررات موقت صورت می گیرد.

  شکر از مشکالت ترافیکی احتمالی هشدار می دهد و ما برای صبر و درک از آن دعا می کنیم