شهر زاگرب حمل و نقل اتوبوس رایگان را به بازدید کنندگان جشنواره موسیقی ارائه می دهد INmusic که در جارون برگزار می شود.

ZET خط دایره ای با موضع اولیه در خیابان شاهین کرواتی، به طور مداوم اجرا می شود حدود Jarun برج دریاچه، توقف هر 200 متر در موقعیت های موجود در مرکز ورزشی و تفریحی - اعلام زاگرب برگزاری.

این خط، همانطور که انتظار می رود، با ظرفیت اضافی شبانه و شب، افزایش می یابد و تا پایان کنسرتو، یا زمانی که مورد نیاز است، تا پایان می شود.