پرچم اسرائیل

از کل رای دهندگان 184 ملیت یهودی ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 33 یا 17,93٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 33 یا 17,93٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 33 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

سانجا Zoricic Tabakovic و او را معاون دینا Šosberger Štampalija تنها نامزد بودند و از همه صدای برد. از آنجا که هیچ انتخاب واقعی وجود نداشت، پاسخ از تقریبا 18 درصد بیشتر از خوب است. شاید به این دلیل که یهودی و لهستانی و روس ها که بالاترین مشارکت مردم در انتخابات اقلیت در زاگرب دست یافته اند می، نامزدها تنها به زنان داشتند.