پرچم اوکراین

از کل رای دهندگان 308 تابعیت اوکراین ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 58 یا 18,83٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 58 یا 18,83٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 57 یا 98,28٪ بود. برگه های رای نامعتبر 1 یا 1,72٪ بود.
ویکتور Filima و معاون وی ماریجا Meleski برنده 41 صدا، اسلاوکو بوردا و معاون او رای ناتالیا Pavicic 16 به طوری که اوکراینی ها را تشکیل می دهند Filima و Meleshko.