پرچم ترکیه

از کل رای دهندگان 69 اقلیت های قومی ترکیه ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 5 یا 7,25٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 5 یا 7,25٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 5 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

فقط بری احمد و معاونش تته احمد برای نمایندگان اقلیت ملی ترک در شهر زاگرب رقابت کردند. آنها تمام رای را گرفتند و این درصد در انتخابات اخیر ترکیه در ترکیه نیز اردوغان را به دست آورد، آنها مجبور نیستند انتخابات را در آنجا لغو کنند. اما حزب او در ترکیه هنوز دارای نامزد مخالف بود، در حالی که در ترک ها، از نظر سیاسی، آنها سهم نداشتند.