پرچم ایتالیا

از رای دهندگان 301 کل اقلیت ملی ایتالیا در فهرست رای دهندگان در زاگرب ثبت نام، رای رای دهندگان 33 یا 10,96٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 33 یا 10,96٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 33 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

برای نماینده ایتالیایی، تنها اسکار آرلانت نامزد شده بود و معاون او ایزو کوزلوویچ. عدم اطمینان در این انتخابات همانطور که در ایتالیا بود نبود، به طوری که دو نفر از آنها به آسانی توانستند 100 درصد آرا را کسب کنند.