پرچم اسلواکی

از رای دهندگان 172 کل اسلواکی ثبت نام اقلیت در لیست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 14 یا 8,14٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 14 یا 8,14٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 14 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

برای نمایندگان اقلیت های ملی اسلواکی در زاگرب ایستاده تنها زلاتکو Jevak و معاون Durdica خشکسالی خود را به طوری که آنها تمام آرا 14.