پرچم روسیه

از کل رای دهندگان 300 اقلیت های ملی روسیه ثبت شده در فهرست رای دهندگان در انتخابات زاگرب است با نزدیک شدن رای دهندگان 107 یا 35,67٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 107 یا 35,67٪.

لیست معتبر 107 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

روس ها، مانند لهستانی ها، بین زنان انتخاب کردند، اما نبرد تا اندازه ای مشخص نبود. گالینا کواچویچ و معاون آنا میشار دو برابر رای خود را به عنوان رقبای خود به دست آوردند: سوتلین مارینوف و نمایندگان او ایرین میرن بلازین. Kovačević و Mišar صدای 72 و رأی مارینوف و Blažina 35 را دریافت کرد.