پرچم روسیه در کرواسی - پرچم روسیه

از کل رای دهندگان 128 اقلیت های ملی Ruthenian ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 21 یا 16,41٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 21 یا 16,41٪ نزدیک شد. لیست معتبر 21 یا 100,00٪ بود. رای گیری های 0 نامعتبر یا 0,00٪.

تنها نامزد برای انتخابات از نمایندگان اقلیت های ملی Ruthenian در شهر زاگرب به Mihajlo Timko و معاون او مریم Blotnej بود. آنها همه صداها را گرفتند