پرچم لهستان

از مجموع 123 لهستانی رای دهندگان اقلیت ملی ثبت شده در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 48 یا 39,02٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 48 یا 39,02٪ نزدیک شد. لیست معتبر 48 یا 100,00٪ بود. رای گیری های 0 نامعتبر یا 0,00٪.

از همه انتخابات ملی اقلیت ها در زاگرب، این انتخابات گسترده بود و خروجی عالی بود، به خصوص در مقایسه با سایر اقلیت های ملی.

Walentyn LONČARIĆ و او را معاون EWA MAJSTOROVIĆ و JOLANTA Sychowski KAVEDŽIJA و او را معاون IZABELLA GLAVIĆ بدیهی رهبری یک عملیات بسیار فعال است که انتخابات حتی 40 درصد از لهستانی ها را جذب کند. Lončarić و Majstorović رای دادن 27 رای در حالی که رقبای خود را 21 صدا.