پرچم آلمان

از کل رای دهندگان 232 اقلیت آلمانی ثبت شده در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 16 یا 6,90٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 16 یا 6,90٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 15 یا 93,75٪ بود. برگه های رای نامعتبر 1 یا 6,25٪ بود.

نامزد انتخابات نماینده اقلیت ملی آلمان در شهر زاگرب کامل نبود. فقط جاسمینکا پترر و معاونش کنراد پوزکاریچ در انتخابات نامزد شدند، بنابراین آنها بدون بیعدالتی و انتخاب بیشتر بودند.