پرچم بلغاری

از کل رای دهندگان 93 ملیت بلغاری ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 2 یا 2,15٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 2 یا 2,15٪ نزدیک شد.

لیست معتبر 2 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

RASKO ایوانف معاون خود PRVAN Parvanov همچنین نمایندگان اقلیت ملی بلغارستان در زاگرب با رای خود تبدیل شد، زیرا احتمالا آنها هستند و رای زمانی که آنها در حال حاضر ایستاده.