از کل رای دهندگان 31 اقلیت های ملی اتریش ثبت نام در فهرست رای دهندگان در زاگرب، رای رای دهندگان 3 یا 9,68٪، از آن یک برگه های رای رای دادند رای دهندگان 3 یا 9,68٪ نزدیک شد. لیست معتبر 3 یا 100,00٪ بود. برگه های رای نامعتبر 0 یا 0,00٪ بود.

BRUNO BELJAK و سفید پوستان معاون نایوز خود را تنها نامزد به راحتی با برنده شدن در هر سه صدای به پیروزی جاروب به طوری که آنها را به اقلیت های ملی اتریش در زاگرب نشان دهنده می باشد.