HSLZ زاگرب

در 22 جلسه مجمع شهر شهر زاگرب، در 18 برگزار شد. آوریل 2019 بسیاری از دست تصویب فروش زمین شهرستان به یک شرکت خصوصی به منظور متحد کردن ذرات بیشتر در یک به منظور ساخت یک انبار از منابع معدنی و بازیافت زباله ساخت و ساز.

امکان استفاده از یک ذره برای نصب یک سنگ شکن مصالح ساختمانی در یک حل و فصل شهری وجود دارد. با وجود مخالفت شهروندان و دولت های محلی محله Stenjevec است که چند بار تا کنون بر روی زمین بیان می شود، تصمیم نماینده از حزب اکثریت در دستورالعمل از شهردار ساخته شده است.

با این عمل، مسیر راه آهن ساخته شده نیز در همان قطعاتی است که موضوع فروش هستند قانونی می شوند. نیاز به خانه بهداشت، کودکستان ها و مدارس اولویت کمتری از ذخیره سازی از منابع معدنی، که بر کیفیت زندگی شهروندان از بخش غربی این شهرستان را کاهش خواهد و سلامت آنها تاثیر می گذارد.