اسلوونیایی ناتاشا با یک گروه از دانش آموزان به Zagreb آمد. به طور سنتی، او می گوید، در پایان هر سال تحصیلی رفتن به یک سفر روز است، اما در این سال زمان آن رسیده است و پایتخت کرواسی که هنوز نشده اند. آنها تنها یک روز میمانند، اما قصد دارند از آن استفاده کنند.