تیانوی و فن، پدر و دختر از چین، با گروهی از چینی به زاگرب آمدند. راهنماهای گردشگری در زاگرب آنها به طور مختصر ماندند، زیرا آنها از سایر نقاط کرواسی، و دیگر موارد، و دریاچه های پلیتوویس دیدن کردند. آنها استدلال می کنند که کرواسی و تمام این منطقه در حال تبدیل شدن به مقصد جالب گردشگر در میان چینی ها هستند.