تری آمریکایی روز یکشنبه در زاگرب وارد شد. در اینجا، آن را کوتاه، اما قصد دارد به بازدید از ساحل و همچنین کشورهای دیگر، به عنوان یوگسلاوی سابق می گوید. او تا به امروز بخش بزرگی از جهان را حمل کرده است، اما پیش از این هرگز در اینجا حضور نداشته است. او می گوید: غذا خوشمزه، مقرون به صرفه و دوستانه است و از همه شگفت زده می شود، همه به خوبی انگلیسی صحبت می کنند، بنابراین هیچ مشکلی در درک وجود ندارد.