ماتا در هفت سال گذشته در زاگرب زندگی می کند، در اینجا او روزنامه نگاری را مطالعه کرده و در حال حاضر به عنوان روزنامه نگار در یک تلویزیون محلی زاگرب کار می کند. زاگرب خوشحال است، قصد دارد در اینجا باقی بماند و باقی بماند؛ زیرا شهر با فرصت ها، محتوا و سرگرمی بسته شده است، فقط آنچه نیاز دارد.