جولیت و اوریرا از لیتوانی هستند. آنها 30 را انتخاب کردند. تولدها برای دیدن همه کشورهای اتحادیه اروپا، و به همین ترتیب خود را در زاگرب یافتند. آنها در واقع از اسلوونی دیدن می کنند زیرا آنها در حال حاضر در کرواسی بودند، اما زمانی که در محله بودند، آنها برای ورود به زاگرب، که تنها دو ساعت از لیوبلیانا بود، دشوار نبود. اغلب، آنها در اینجا خوب هستند، از آن لذت می برند.