مرکز شهر در Cwjetni و 20 Bogović. مه 2017 عکس: Katarina Kanceljak