12.6 C
زاگرب
 • دفعات بعدی
بیش
  خانه 2019 اوت

  بایگانی ماهانه: اوت 2019

  خیابان زاگرب افتتاح شد

  شهردار میلان بندیك خیابان زاگرب را راه اندازی كرد ، جایی كه كارها برای بازسازی روسازی روسازی جنوب انجام شده است. در طول 115 متر طول ...

  WoW از طریق انبارهای شراب و میخانه های جزیره Krk قدم می زند

  Krk ، زمانی بزرگترین جزیره کرواسی ، به دو دلیل دیگر نیست: اندازه گیری دقیق تر کامپیوتر نشان داد که Krk و کرس همسایه تقریباً یکسان هستند ...